Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců POVEZ ll.

Můžeme Vám pomoci vzdělávat Vaše zaměstnance a nemusíte do toho investovat mnoho a to jen díky státním dotacím z rozpočtu ČR a ESF.

CO ZÍSKÁTE?

Větší konkurenceschopnost firmy

Vyšší odbornost svých zaměstnanců

Úhradu až 85 % nákladů pomocí státního rozpočtu ČR a fondu ESF

CO JE POTŘEBA?

Kontaktujte nás a my Vám poradíme, jak žádost připravit, vyplnit a jaké dokumenty přiložit.

Jaký je postup při žádosti o příspěvek na vzdělávání z POVEZ II:

  • Vypracování a odevzdání žádosti o dotaci

  • Hodnotící proces žádosti

  • Výběr dodavatele (v tomto případě jazykové agentury)

  • Dohoda a realizace projektu

  • Vyúčtování a kontrola projektu

Nejdříve vyplníte elektronický formulář, který nejpozději do 7 kalendářních byste měli doručit společně s přílohami žádosti na příslušnou krajskou pobočku ÚP ČR nebo krajskou pobočku delegovaného kontaktního pracoviště.

Pro koho je projekt určen?

Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnavatelé ve smyslu § 7 Zákoníku práce, a to prostřednictvím svých zaměstnanců či potenciálně nových zaměstnanců. Cílovou skupinou jsou rovněž fyzické osoby – OSVČ a nestátní neziskové organizace.

Příspěvek na vzdělávání

Zaměstnavateli bude hrazeno určité procento nákladů vynaložených na odborný rozvoj zaměstnanců zapojených do projektu. Výše poskytovaného příspěvku se bude odvíjet dle pravidel poskytování veřejné podpory de minimis a blokové výjimky. Vzdělávání bude realizováno na území ČR, případně mimo ČR, pro zaměstnance provozoven zaměstnavatele (s výjimkou provozoven na území Hlavního města Prahy), kteří jsou občany ČR, EU/EHP a Švýcarska či pro občany třetích zemí s trvalým pobytem na území ČR.

Vzdělávání bude moci být zajištěno:

  1. externím vzdělávacím zařízením (uznatelným nákladem bude pouze kurzovné),

  2. interními lektory zaměstnavatele (uznatelným budou mzdové náklady lektora, který zajišťuje odborný rozvoj. Příspěvek bude odpovídat skutečně vynaloženým mzdovým nákladům lektora podle evidence vzdělávací aktivity (či obdobného dokumentu) za dobu lektorské činnosti (počet hodin) v rámci vzdělávací aktivity, na kterou je příspěvek poskytnut. Proplácený příspěvek však bude omezen maximální hodinovou sazbou, která bude v projektu uznatelná. Stanovený limit bude vycházet z průměrného výdělku vnitropodnikových lektorů v ČR.

Vzdělávání bude moci být realizováno jako vzdělávání obecné i specifické a to jak v akreditovaných, tak neakreditovaných kurzech. Rovněž bude umožněno realizovat vzdělávání přímo na pracovišti zaměstnavatele, a to včetně praktické přípravy.

Registrace a přihlášení ZDE

Zdroj: web ÚP ČR